BAZÁLNA STIMULÁCIA 2024-01-20T16:12:58+00:00

BAZÁLNA STIMULÁCIA

Bazálna stimulácia je pedagogicko – ošetrovateľský koncept, ktorý uľahčuje interakciu a komunikáciu, podporuje vývin a umožňuje napĺňanie ľudských potrieb.

História Bazálnej stimulácie

Autorom konceptu Bazálnej stimulácie je špeciálny pedagóg Prof. Dr. Andreas Fröhlich. Vypracoval ho v 70. rokoch, počas svojej práce s deťmi s ťažkým kombinovaným postihnutím. Neskôr bol tento koncept prenesený aj do ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnou sestrou Prof. Christel Bienstein. V súčasnosti je na mnohých miestach integrovaný do klinickej praxe, využíva sa v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb aj vo vzdelávacích inštitúciách. Na Slovensku a v Českej republike zabezpečuje vzdelávanie v tomto koncepte Institut Bazální Stimulace pod vedením PhDr. Karolíny Friedlovej.

Teória – ako funguje

Základnými prvkami konceptu Bazálnej stimulácie sú vnímanie, pohyb a komunikácia. Všetky tri prvky sa navzájom ovplyvňujú. U ľudí s kombinovaným postihnutím (fyzickým aj mentálnym) je schopnosť vnímania aj pohybu často nejakým spôsobom obmedzená. Cieľom bazálnej stimulácie je vďaka zmyslovej stimulácii a pohybu umožniť vznik nových neuronálnych spojení v mozgu, teda učenie. Takáto stimulácia umožňuje tiež nadviazať komunikáciu s klientom, ktorá môže byť na verbálnej, ale aj neverbálnej úrovni.

Bazálna stimulácia sa prevádza vo všetkých zmyslových modalitách:

 • Somatická stimulácia – základná, vnemy z povrchu tela (koža) a zvnútra tela (propriocepcia – pohyby svalov, kĺbov, šliach)

 • Vestibulárna stimulácia – základná, stimulácia rovnovážneho orgánu

 • Vibračná stimulácia – základná, vibrácie vnímané vnútri tela (súčasť propriocepcie)

 • Optická, auditívna, taktilno-haptická, olfaktorická a orálna stimulácia

Medzi základné ciele Bazálnej stimulácie okrem iného patrí tiež umožniť klientovi pocítiť vlastný život, poskytnúť mu pocit istoty a dôvery, umožniť mu poznávať okolitý svet a nadviazať vzťah alebo poskytnúť klientovi autonómiu a zodpovednosť za svoj život.

Prax – ako vyzerá

V zdravotníctve, v domovoch sociálnych služieb alebo pri práci s deťmi s ťažkým kombinovaným postihnutím sa Bazálna stimulácia využíva ako spôsob interakcie s pacientom/klientom. Zabezpečuje mu tak napr. dostatok zmyslovej stimulácie, aj keď je pacient pripútaný na lôžko a nevie si ju zabezpečiť sám alebo mu umožňuje podieľať sa na starostlivosti o seba napr. pri asistovanom jedení, je zdrojom učenia a deklaruje ľudský prístup rešpektujúci potreby pacienta a vytvárajúci bezpečné prostredie. V pedagogickej praxi môže byť Bazálna stimulácia prostriedkom na vytvorenie vzťahu s dieťaťom, môže ho upokojiť, povzbudiť alebo byť formou vzdelávania.

Pri práci s deťmi v našom centre využívame techniky Bazálnej stimulácie napr. na upokojenie dieťaťa (ak je napäté alebo nervózne) a naopak, ak potrebujeme dieťa pripraviť na logopedickú alebo grafomotorickú aktivitu, používame povzbudzujúce techniky. Tieto techniky pripomínajú masáž, ovplyvňujú svalové napätie a vhodným spôsobom stimulujú mozog. Pomocou Bazálnej stimulácie pracujeme tiež na zlepšení komunikácie, poznávaní a uvedomovaní si svojho tela, ale aj rôznych zmyslových podnetov a poznávaní sveta okolo.

Indikácie – komu pomáha

 • Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

 • Deti a dospelí s ťažkosťami v oblasti zmyslového vnímania

 • Deti a dospelí s ťažkosťami v oblasti motoriky a komunikácie (napr. DMO, poruchy autistického spektra)

 • Predčasne narodené deti

 • Klienti v intenzívnej zdravotnej starostlivosti, po úrazoch, mozgových cievnych príhodách

 • Klienti dlhodobo pripútaní na lôžko

 • Klienti v komatóznych stavoch

 • Geriatrickí klienti a klienti s demenciou

Výsledky – ako pomáha

 • Umožňuje vnímanie okolitého sveta

 • Umožňuje nadviazanie komunikácie s okolím

 • Zlepšuje funkcie organizmu

 • Podporuje psychomotorický vývin

 • Zlepšuje lokomočné schopnosti

 • Stimuluje vnímanie vlastného tela

 • Podporuje rozvoj vlastnej identity

 • Podporuje orientáciu v priestore a čase

 • Umožňuje prežívať život v čo najvyššej možnej kvalite

Prvky Bazálnej stimulácie využívame aj v rámci prístupu Rastieme spolu pre rozvoj dieťaťa.