PONUKA PRE DETI 2024-01-21T20:39:19+00:00

PONUKA PRE DETI

KEDY NÁS VYHĽADAŤ

 • Ak je vaše dieťa diagnostikované ako dieťa s poruchou autistického spektra, s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo inou poruchou reči, s poruchou pozornosti, s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, so špecifickými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia), s detskou mozgovou obrnou, s mentálnou retardáciou, s Downovým syndrómom atď.

 • Ak máte vy alebo odborníci, ktorých ste navštívili podozrenie na prítomnosť poruchy autistického spektra, narušenej komunikačnej schopnosti alebo inej poruchy reči, poruchy pozornosti, poruchy pozornosti s hyperaktivitou atď.

 • Ak má vaše dieťa ťažkosti v oblasti senzorického (zmyslového) spracovávania – napr. negatívna reakcia na dotyky a bežnú manipuláciu (ako umývanie, strihanie), je veľmi pasívne alebo naopak neustále vyhľadáva podnety (poskakovanie, pobehovanie, neschopnosť zotrvať na jednom mieste) atď.

 • Ak vaše dieťa nerozpráva alebo je jeho reč na výrazne nižšej úrovni ako reč jeho rovesníkov

 • Ak vaše dieťa nemá záujem o sociálny kontakt a hru s vami a/alebo so svojimi rovesníkmi

 • Ak vaše dieťa nespolupracuje, vyhýba sa požiadavkám okolia, vyskytujú sa uňho záchvaty hnevu

 • Ak vaše dieťa zaostáva v oblasti motoriky, je “nešikovné”, vyhýba sa pohybovým výzvam

 • Ak vaše dieťa nemá vôbec záujem o kreslenie, jeho kresba zaostáva za rovesníkmi alebo má nesprávny úchop ceruzky

 • Ak má vaše dieťa ťažkosti s učením alebo nemá o učenie záujem

 • Ak vaše dieťa čaká nástup do školy a vy pochybujete o jeho pripravenosti

 • Ak je vaše dieťa úzkostné, plačlivé, prejavuje sa uňho napätie a stres

 • Ak má vaše dieťa ťažkosti v oblasti spánku

 • Ak má vaše dieťa ťažkosti s reguláciou svojich emócií

 • Ak vaše dieťa zaostáva v niektorej z oblastí vývinu a vy chcete jeho vývin v problematickej oblasti podporiť

Vek našich detských klientov

Venujeme sa primárne deťom vo veku od 3 do 12 rokov, spolupracujeme však aj s rodičmi detí mladších ako 3 roky, pokiaľ pozorujú ťažkosti v ich vývine alebo im bolo odporučené vyhľadať pre svoje deti pomoc a podporu.

Pre deti staršie ako 12 rokov a dospievajúcich poskytujeme diagnostiku a tréningy EEG biofeedback, diagnostiku bilaterálnej integrácie a vytváranie cvičebných programov bilaterálnej integrácie. Taktiež poskytujeme poradenstvo pre ich rodičov.

AKO ZAČAŤ V CENTRE PLAMENIAK

Vstupná konzultácia

Prvým krokom je vždy rozhovor s rodičom alebo ideálne oboma rodičmi o doterajšom vývine dieťaťa a možnostiach jeho rozvoja v našom centre. Tento rozhovor prebieha bez prítomnosti dieťaťa. Po vstupnej konzultácii zvyčajne nasleduje EEG biofeedback diagnostika, diagnostika Senzorického profilu, diagnostika Bilaterálnej integrácie alebo diagnostické stretnutie so zameraním podľa dohody. Výsledky diagnostického stretnutia potom preberieme s rodičmi v rámci hodnotiacej konzultácie, kde sa dohodneme aj na forme ďalšej spolupráce.

METÓDY A KONCEPTY, S KTORÝMI PRACUJEME

Po kliknutí na odkaz sa môžete dozvedieť viac o metódach a prístupoch, ktoré využívame alebo ktorých prvky využívame.