SENZORICKÁ INTEGRÁCIA 2024-01-21T20:41:15+00:00

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA (SI)

Senzorická integrácia je spôsob práce s dieťaťom, ktorý zlepšuje spracovávanie senzorických informácií.

História Senzorickej integrácie

A. Jean Ayresová bola americkou činnostnou terapeutkou a zároveň školskou psychologičkou. V 60. rokoch minulého storočia sa začala zaoberať vzťahom medzi senzorickým spracovaním a správaním. Vyvinula teóriu senzorickej integrácie (SI), súbor štandardizovaných testov pre identifikovanie porúch SI a terapiu SI.

Prístup SI sa rozšíril a jeho teoretické východiská aj účinnosť terapie boli mnohokrát skúmané a preverované. V súčasnosti má medzi činnostnými terapeutmi mnoho nasledovateľov a úspešne sa využíva pri terapii porúch SI.

Teória – ako funguje

SI je proces, ktorý prebieha v mozgu pri pociťovaní, spracovávaní a používaní zmyslových informácií. Je to organizácia zmyslových informácií, aby mohli byť použité v každodennom živote (Ayresová, 1985).

SI teória sa zaoberá tromi z našich zmyslov:

 • Vestibulárny – rovnovážny, zachytáva pohyby tela a hlavy v priestore

 • Taktilný – hmatový, zaznamenáva dotyk, tlak, bolesť, teplo a chlad

 • Proprioceptívny – pociťujeme ním najmä pohyby a sťahovanie svalov, kĺbov a šliach

Schéma SI:

Informácie prichádzajúce z prostredia → zmyslové orgány → mozog → odpoveď na informácie z prostredia (správanie)

Schéma SI znázorňuje proces SI pri práci so zmyslovými informáciami. V tomto procese môže dochádzať k ťažkostiam na ceste zo zmyslových orgánov do mozgu alebo pri spracovávaní informácií v mozgu a pri ich používaní. Tieto ťažkosti nazývame poruchami SI.

Poruchy SI

 • Hyposenzitivita – ťažkosti pri zaznamenávaní informácií, mozog dostáva príliš málo senzorických informácií

 • Hypersenzitivita – ťažkosti pri filtrovaní informácií, mozog dostáva príliš veľa senzorických informácií (je prestimulovaný)

 • Poruchy diskriminácie – ťažkosti pri rozlišovaní informácií, mozog nevie správne vyhodnotiť informácie

 • Motorické poruchy na senzorickej báze – ťažkosti pri vykonávaní motorických aktivít, mozog nevie správne používať senzorické informácie pri konaní

Prax – ako vyzerá

Terapia SI je súčasťou práce činnostného terapeuta. Vychádza z toho, že mozog každého človeka je plastický, dokáže sa učiť a meniť svoje fungovanie. Keď sa s dieťaťom pracuje s prístupom SI, jeho mozgu poskytujeme presne také podnety, ktoré mu pomôžu upraviť svoje deficity a zmierniť alebo odstrániť ťažkosti so senzorickým spracovaním.

V našom centre pracujeme s rôznymi stratégiami SI. Tieto stratégie je možné kombinovať aj s inými prístupmi, no deti, ktorých primárnym problémom je porucha SI potrebujú intenzívny program pre upravenie ich ťažkostí.

V rámci individuálnej práce s dieťaťom vždy berieme ohľad na jeho priania a potreby. Pre dieťa je naša spoločná práca hrou, za ktorou sa však ukrývajú presne mierené aktivity, ktoré postupne pomáhajú odstraňovať deficity v SI. Pracujeme na zlepšení schopností dieťaťa, pričom využívame jeho silné stránky. Touto cestou tiež pomáhame dieťaťu, aby zo seba malo lepší pocit a nabralo viac sebavedomia.

Okrem práce s dieťaťom u nás poskytujeme rodičom aj odporúčania ako možno upraviť prostredie doma a v škole, aby sme dieťaťu a jeho okoliu uľahčili zvládanie situácií bežného života, ktoré sú problematické. Rodičia dostanú aj informácie o tom, aké aktivity sú pre dieťa prospešné a pomáhajú zmierniť deficity v SI.

Indikácie – komu pomáha

Terapia SI pomáha pri poruchách SI ako dominantnom probléme, ale aj pri iných ťažkostiach, ktorých súčasťou sú aj problémy s SI

 • Hyposenzitivita vo vestibulárnej, taktilnej alebo proprioceptívnej oblasti

 • Hypersenzitivita vo vestibulárnej, taktilnej alebo proprioceptívnej oblasti

 • Problémy s diskrimináciou vo vestibulárnej, taktilnej alebo proprioceptívnej oblasti

 • Senzoricky podmienené motorické problémy, napr. dyspraxia

 • Poruchy autistického spektra

 • Poruchy reči

 • ADHD

 • Poruchy učenia

 • DMO

 • Mentálna retardácia

 • Oneskorenie psychomotorického vývinu

Výsledky – ako Senzorická integrácia pomáha

Zmierňuje a odstraňuje problémy plynúce z poruchy SI a prináša zlepšenie v ďalších oblastiach:

 • Lepšie vnímanie a rozlišovanie senzorických informácií

 • Zlepšenie hrubej a jemnej motoriky

 • Pokroky v oblasti rečového vývinu

 • Zlepšenie v oblasti kognitívnych aktivít ako pozornosť, sústredenie, učenie atď

 • Zníženie stresu

 • Lepšia schopnosť pracovať so svojimi emóciami

 • Zlepšenie v oblasti problémového správania

 • Zapojenie do sociálnej interakcie

 • Nadobudnutie pocitu úspešnosti

 • Skvalitnenie trávenia voľného času dieťaťa

Prvky Senzorickej integrácie využívame aj v rámci prístupu Rastieme spolu pre rozvoj dieťaťa.